III. ÚS 16/2000

23. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti J. F., proti zásahům orgánů veřejné moci,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal osobně dne 10. 1. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který směřoval podle označení navrhovatele proti zásahům orgánů veřejné moci.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván dopisem ze dne 2. 2. 2000 k odstranění vad podání, a to odstranění nedostatku právního zastoupení pro řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 30 zákona o Ústavním soudu. Současně byl navrhovatel upozorněn, že plná moc pro zastoupení před Ústavním soudem musí splňovat náležitosti § 31 odst. 1 a 2 cit. zákona. K odstranění uvedené vady byla navrhovateli stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení výzvy a navrhovatel byl upozorněn, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 4. 2. 2000.

Podáním ze dne 10. 2. 2000, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 2. 2000, byla předložena plná moc ze dne 5. 10. 1999 udělená navrhovatelem JUDr. V. B., která však nesplňuje náležitosti stanovené v § 31 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu. Jiné podání nebylo Ústavnímu soudu ve stanovené lhůtě doručeno. Lhůta k odstranění vad uplynula dne 19. 2. 2000. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadl na sobotu bylo možno ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu předat ve lhůtě podání k poštovní přepravě ještě dne 21. 2. 2000.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 16/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies