I. ÚS 591/99

29. 02. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 591/99
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu pana M. A.A. R., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 9. 1996, sp. zn. 4 T 6/95, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 5. 1997, sp. zn. 4 To 189/96, mimo ústní jednání t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Dne 1. 12. 1999 došel Ústavnímu soudu České republiky předmětný návrh ze dne 28. 11. 1999, jehož obsahem byla stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 9. 1996, sp. zn. 4 T 6/95, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 5. 1997, sp. zn. 4 To 189/96.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu se navrhovateli určila třicetidenní lhůta.
V souvislosti s jeho žádostí o určení advokáta Českou advokátní komorou mu byla tato lhůta prodloužena do 18. 2. 2000.
Perfektní návrh nebyl podán k poštovní přepravě ani uvedeného dne , ani před tímto datem, neboť Ústavnímu soudu požadovaná zásilka do dnešního dne doručena nebyla. K odstranění vad návrhu v určené lhůtě tedy nedošlo.
Naproti tomu však navrhovatel svým dopisem ze dne 13. 2. 2000, jenž došel Ústavnímu soudu dne 16. 2. 2000, sdělil, že v jeho trestní věci, meritorně shodné s předmětem podané ústavní stížnosti, mu byla povolena obnova řízení. Proto žádá o "pozastavení projednání věci". Namístě by proto bylo zastavení řízení podle § 77 zákona.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel pochopil sdělení Krajského soudu v Plzni evidentně nesprávně, patrně tedy ve svůj neprospěch, neboť obecný soud mu pouze potvrdil příjem jeho návrhu na obnovu řízení, nikoliv však, že by na jeho podkladě obnovu již povolil, omezil se Ústavní soud pouze na odmítnutí podaného návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona, to z výše uvedených důvodů, nikoliv na zastavení řízení o něm.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Brně dne 29. 2. 2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 591/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies