III. ÚS 55/2000

06. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 55/2000
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele J. Š.,

t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 25. 1. 2000 stížnost na porušování práv rodiče a občana, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 26. 1. 2000.
Vzhledem k tomu, že z podaného návrhu nebylo patrno, čeho se navrhovatel domáhá a proti kterému subjektu návrh směřuje, a návrh obecně nesplňoval náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel podle § 41 písm. b) cit. zákona přípisem Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000 vyzván, aby odstranil vady podání ve výzvě specifikovaných, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Navrhovatel byl současně upozorněn, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podaný návrh odmítne. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 10. 2. 2000, lhůta pro odstranění vad uplynula dne 25. 2. 2000.
Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 55/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies