III. ÚS 123/2000

07. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 123/2000


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele JUDr. P. N., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. listopadu 1999, č. j. 23 Co 480/99-50,
t a k t o :Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í


Návrh, označený jako ústavní stížnost Ing. L. K. a směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 23 Co 480/99-50, byl podán dne 28. února 2000 JUDr. P. N.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů, počínající dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu návrhu a výše citovaného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové bylo zjištěno, že účastníkem stížností napadeného rozhodnutí byl ing. L. K., návrh však jím nebyl podepsán a neobsahoval ani plnou moc, osvědčující, že k podání ústavní stížnosti zmocnil JUDr. P. N. Proto byl předmětný návrh podán osobou zjevně neoprávněnou a jeho odmítnutí je v souladu
s ustanovením § 43 odst. l písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez ohledu na tento závěr je třeba ještě konstatovat, že lhůta k podání ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 23 Co 480/99-50 skončila dnem 25. února 2000 a tedy podání návrhu 28. února 2000 bylo učiněno po lhůtě stanovené § 72 odst. 2 citovaného zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 123/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies