III. ÚS 61/2000

09. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele B. D.,
t a k to :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 29. 1. 2000 návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, který byl doručen tomuto soudu dne 1. 2. 2000. Navrhovatel svým podáním napadal rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi, čj. 20 Co 382/99-102 a návazné rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh nesplňoval náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel podle § 41 písm. b) cit. zákona vyzván k odstranění vad podání, ve výzvě specifikovaných, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ve výzvě byl navrhovatel poučen o tom, že nebudou-li vady podání odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud návrh odmítne. Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 11. 2. 2000. Lhůta pro odstranění vad uplynula dne 26. 2. 2000. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty pro odstranění vad připadl na sobotu, byl posledním dnem lhůty ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu den 28. 2. 2000.Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu stanovené, nezbylo Ústavnímu soudu než podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podaný návrh odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 61/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies