III. ÚS 74/2000

15. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 74/2000


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. H., zastoupeného JUDr. V. V., advokátem, proti trestnímu příkazu Městského soudu v Brně ze dne 22. listopadu 1999, sp. zn. 5 T 321/99, mimo ústní jednání dne 15. 3. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou za splnění formálních podmínek ve shodě se zákonem
[§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona], napadl stěžovatel ve své trestní věci pravomocný příkaz Městského soudu v Brně ze dne 22. listopadu 1999 (5 T 321/99) a tvrdil, že tímto rozhodnutím označený obecný soud porušil jeho ústavně zaručené právo zaručené Listinou základních práv a svobod (čl. 36, čl. 37 odst. 4, čl. 38 odst. 1, čl. 39 a čl. 40 odst. 1), případně také Ústavou republiky (čl. 95 úst. zák. č. 1/1993 Sb.); navrhl proto, aby Ústavní soud svým nálezem ústavní stížností napadený trestní příkaz zrušil.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

V odůvodnění ústavní stížnosti rozvedenými námitkami stěžovatel přehlíží, že ústavní stížnost, jako procesní prostředek k ochraně ústavně zaručených práv, lze podat toliko tehdy, jestliže před jejím podáním byly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně takových práv poskytuje (§ 72 odst. 2 zákona); trestní příkaz, jako zvláštní zjednodušený druh trestního řízení, však sám o sobě zmíněnou zákonem stanovenou podmínku nesplňuje, neboť, jak o tom byl stěžovatel poučen nejen soudem, ale - jak se dá pod aspektem pravidel povolání předpokládat - také obhájcem, totiž že soudem vydaný trestní příkaz lze napadnout odporem, jímž se tento příkaz zruší a dotčená trestní věc se projedná v hlavním líčení, tedy za plného respektování procesních kautel (§ 314g odst. 1, 2 tr. ř.).

Jestliže stěžovatel, přes profesionálně poskytnutou právní službu obhájcem, podání odporu proti napadenému trestnímu příkazu opomněl, založil tím pro posouzení merita ústavní stížnosti procesní překážku (§ 75 odst. 1 zákona), kterou za dané situace nelze odstranit; ústavní stížnost stěžovatele byla posouzena jako nepřípustná (§ 75 odst. 1) a o ní jako o takové bylo rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je zřejmé, aniž by se jevila potřeba - pro ustanovení tlumočníka v průběhu přípravného řízení a pro obhajobu poskytnutou obhájcem - zabývat se za daných okolností blíže námitkami vznesenými v intencích ustanovení čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 15. března 2000


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 74/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies