I. ÚS 636/99

16. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. K., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. 9. 1999, sp.zn. Nt 147/99, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 1999, sp. zn. 44 To 1218/99, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 12. 1999 brojí proti rozhodnutím uvedeným v záhlaví. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ust. § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst.1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 6. 1. 2000 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Lhůta k odstranění vad byla stěžovateli k jeho žádosti dodatečně prodloužena opět o 20 dnů od doručení nové výzvy. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 18. 2. 2000.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 16. 3. 2000
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2000, sp. zn. I. ÚS 636/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies