III. ÚS 114/2000

27. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 114/2000-12


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele R., o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 1999, č. j. 35 Co 566/99-185, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 1999, č. j. 35 Co 566/99-185, a návrh odůvodnil tím, že se označeným rozhodnutím cítí dotčen na právech, zaručených čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Fyzické a právnické osoby, jako účastníci nebo vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem, musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, přičemž tito nejsou oprávněni dát se v řízení zastoupit dalším zástupcem. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti podle zákona o Ústavním soudu a jestliže přes výzvu k odstranění jeho vad tyto nejsou ve stanovené lhůtě odstraněny, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
III. ÚS 114/2000-13

Z obsahu listiny, doručené soudu dne 17. března 2000 a označené jako plná moc ze dne 14. 3. 2000, zmocňující JUDr. M. Č. k zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem, bylo zjištěno, že tato svým obsahem opět neodpovídá ustanovení § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel tedy neodstranil v dané lhůtě vadu návrhu - vadu plné moci ze dne 16. února 2000, ačkoliv k tomu výzvu obdržel 8. března 2000.
Pro výše uvedené byl návrh v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2000


JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 114/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies