II. ÚS 529/98

29. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojtěcha Cepla a soudců Miloše Holečka a Antonína Procházky v právní věci stěžovatele M.B., zastoupeného advokátem Mgr. L.J., o ústavní stížnosti proti příkazu Okresního soudu Plzeň-město k provedení domovní prohlídky ze dne 20. 10. 1998, sp. zn. 5 Nt 945/98, a příkazu k prohlídce jiných prostor Policie ČR ze dne 20. 10. 1998, sp. zn. ČVS: KVV 183/30-98, a souhlasu k příkazu k prohlídce jiných prostor KSZ dne 20. 10. 1998, sp. zn. 1 KZn 82/98, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ve své včas podané ústavní stížnosti namítal porušení svých základních práv a svobod zakotvených v čl. 4 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v souvislosti s vykonáním domovní prohlídky v místnosti, která slouží k jeho bydlení v ubytovacím zařízení V., s odůvodněním, že vůči němu žádný příkaz k provedení domovní prohlídky vydán nebyl a navíc, že v příkazu soudce k domovní prohlídce je uveden jiný subjekt jako vlastník, když namísto skutečného vlastníka C., je v příkazu uveden jako vlastník a.s. C. Dále namítal porušení základních práv a svobod i v souvislosti s prohlídkou jiných prostor, jak v poměru k příkazu policie pod sp. zn. ČVS: KVV 183/30-98, tak v poměru k souhlasu k tomuto příkazu policie krajského státního zástupce pod sp. zn. 1 KZn 82/98.

Ústavní soud z připojených spisů Okresního soudu Plzeň-město, sp. zn. 5 Nt 945/98, a Police ČR, ČVS:KVV 183/30-98, zjistil, že došlo k vykonání domovní prohlídky v místnosti sloužící k bydlení stěžovatele jako nájemníka, a to v pokoji ubytovny V., a dále, že ve věci byl vydán příkaz soudce ze dne 20. 10. 1998, sp. zn. 5 Nt 945/98 Okresního soudu Plzeň-město, v němž se pod bodem 4 nařizuje domovní prohlídka ve všech prostorách sloužících k bydlení hostů a personálu v hotelu V., že hotel je ve vlastnictví a.s. C., a že se hotel stavebně dělí na vlastní hotel a ubytovnu. Dále Ústavní soud zjistil, že ve vyhotoveném protokolu o domovní prohlídce dne 26. 10. 1998 se sice odkazuje právě na příkaz soudce k provedení domovní prohlídky, nicméně se uvádí čj. příkazu vydaného k provedení prohlídky jiných prostor (KVV 183/30-98). Protože Ústavnímu soudu jsou jakékoliv formální přístupy v nazírání na právo cizí, neboť vychází z tzv. materiálního principu, nepovažuje nesprávné číslo jednací za skutečnost, která by věc byla s to posunout do ústavní roviny. Stejně tak okolnost, že v příkazu k domovní prohlídce je nesprávně uveden vlastník a.s. C., namísto údajně správného vlastníka C., a.s., je z pohledu porušení stěžovatelových základních práv a svobod irelevantní, neboť o totožnosti vlastníka nebylo pochyb. Konečně má Ústavní soud za to, že ani neuvedení stěžovatelova jména v příkazu k domovní prohlídce neposunuje věc do ústavní roviny, vezme-li se v úvahu, že zásah orgánu veřejné moci je třeba posuzovat objektivně, tj. i z pozice odhalování závažné trestné činnosti I.M. a JUDr. L.K. a nikoliv výlučně z pozice stěžovatele, který navíc byl osobou třetí. Všechny shora uvedené skutečnosti považuje Ústavní soud za natolik zřejmé, že mu nezbylo než ústavní stížnost, týkající se provedení příkazu k domovní prohlídce soudce Okresního soudu Plzeň-město, sp. zn. 5 Nt 945/98, dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně neopodstatněnou odmítnout.

V části, týkající se jednak provedení příkazu prohlídky jiných prostor ze dne 20. 10. 1998, Policie ČR, sp. zn. KVV 183/30-98, a dále souhlasu s příkazem k prohlídce jiných prostor, vydaného KSZ dne 20. 10. 1998 pod sp. zn. 1 KZn 82/98, byla stěžovatelova ústavní stížnost odmítnuta dle § 43 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou, neboť těmito prohlídkami nemohl být dotčen domáhá-li se ochrany z pozice nájemníka místnosti sloužící mu k bydlení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Vojtěch Cepl
V Brně dne 29. 3. 2000 předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 529/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies