III. ÚS 165/2000

03. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 165/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele P. S., zastoupeného Mgr. V. E., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 1edna 2000, č. j. 3 To 1052/99-156,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 14. března 2000, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2000, č. j.
3 To 1052/99-156. Uvedl, že podle jeho přesvědčení rozhodnutím soudu došlo k porušení ústavního práva na zákonného soudce, jak je zakotveno v čl. 38 odst. l Listiny základních práv a svobod a takto k porušení ústavního příkazu, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Poukázal na rozhodnutí soudu I. stupně, který jej opětovně zprostil obžaloby, a na usnesení odvolacího soudu, jímž bylo toto rozhodnutí na základě odvolání okresního státního zástupce opět dne 5. 1edna 2000 zrušeno s nařízením, aby věc byla projednána a rozhodnuta jiným samosoudcem.
Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů, přičemž tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Tato je však nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení (§ 72 odst. 2, § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Z obsahu návrhu a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. ledna 2000, č. j.
3 To 1052/99-156, bylo zjištěno, že trestní řízení, vedené proti stěžovateli u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 70 T 58/96, nebylo dosud pravomocně skončeno. Poté, co byl rozsudek soudu I. stupně opakovaně zrušen odvolacím soudem, Okresní soud v Ostravě jiným samosoudcem o věci znovu rozhodne. Navrhovatel má tedy možnost, pokud nebude s novým rozhodnutím učiněným jiným soudcem srozuměn, podat proti němu odvolání a tak využít prostředek, který zákon k ochraně práv poskytuje. Pokud jde o rozhodnutí, jímž se nařizuje věc projednat a rozhodnout jiným soudcem okresního soudu, právo k takovému postupu odvolacího soudu vyplývá z § 262 trestního řádu.
S ohledem na výše uvedené byl návrh shledán nepřípustným a v souladu s § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 165/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies