III. ÚS 70/2000

07. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele M. M., směřujícího proti usnesení Okresního státního zastupitelství Olomouc ze dne 3. 12. 1999, čj. 1 Zt 362/99-41,


t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel podal dne 2. 2. 2000 návrh na zahájení řízení, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti usnesení Okresního státního zastupitelství Olomouc ze dne 3. 12. 1999, čj. Zt 362/99-41 s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zejména pokud se týká plné moci udělené advokátovi, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli odeslána na adresu uvedenou v návrhu. Pošta dne 7. 3. 2000 vrátila zásilku jako nedoručenou, neboť adresát si ji ani v úložné době nevyzvedl. Ve smyslu ust. § 47 občanského soudního řádu (s poukazem na ust. § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) byl proto dnem doručení stanoven den 21. 2. 2000. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 22. 3. 2000.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 7. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 70/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies