III. ÚS 121/2000

10. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 121/2000Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na určení neústavnosti Asociační dohody o přidružení ČR k Evropské unii, podaném Českou stranou národní obrody - Česká pravice, zastoupené JUDr. Ing. J. M., advokátem,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka osobně podala dne 28. 2. 2000 návrh označený jako návrh na určení neústavnosti Asociační dohody o přidružení ČR k EU. Navrhovatelka je toho názoru, že uvedená dohoda je v příkrém rozporu s čl. 1 Ústavy ČR, neboť porušuje zásadu svrchovanosti a suverenity státu, a to zejména z toho důvodu, že omezuje rozhodovací moc Parlamentu ČR při posuzování a přijímání nových zákonů, rušení a novelizaci zákonů stávajících tím, že zákonodárné sbory jsou povinny přihlížet k nadnárodním zájmům při své rozhodovací pravomoci svěřené jí ve svobodných volbách toliko a pouze lidem ČR, který je zdrojem veškeré státní moci. S odvoláním na ust. Čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR, podle něhož Ústavní soud rozhoduje o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem, zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR, navrhovatelka žádala, aby Ústavní soud vyslovil protiústavnost uvedené Asociační dohody.

Podle § 64 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení oprávněn podat pouze v uvedeném ustanovení taxativním výčtem vymezený okruh subjektů, mezi které navrhovatel zjevně nepatří.

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 121/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies