III. ÚS 588/99

10. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelky V. V. P., zastoupené JUDr. P. M., advokátem, proti zápisu do matriky u Obvodního úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 26. 11. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 29. 11. 1999. Návrh směřoval proti Obvodnímu úřadu Městské části Praha 1, který v rozporu se souhlasným prohlášením snoubenců před příslušným orgánem církve o jejich společném příjmení, které mělo znít "V. P.1", na základě žádosti manželů o zápis do matriky, knihy manželství, s uvedením společného příjmení ve znění výše uvedeném, zapsal do sloupce týkajícího se nevěsty příjmení "V. P.2". Podle názoru navrhovatelky došlo tímto postupem Obvodního úřadu k porušení jejího práva na ochranu jména podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Podle § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

V předmětné věci návrh směřoval proti postupu Obvodního úřadu Městské části Praha 1, oddělení matriky, který provedl zápis do matriky v jiné podobě než navrhovali tehdejší snoubenci svým souhlasným prohlášením. Výsledek činnosti Obvodního úřadu - výpis z matriky má povahu správního aktu, protože zasahuje do práv občana, konkrétně pak do práva na jméno, určeného dohodou snoubenců při uzavírání manželství a takto zapsaného do knihy manželství. Jedná se o akt veřejnoprávní, autoritativní, od něhož se potom odvozují další správní akty a úkony (vydání průkazu totožnosti, pasu, atd.). Tento správní akt je schopen právní moci, i když ne formální ve smyslu § 52 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ale materiální, protože je schopen vyvolat změnu v právním stavu. Výpis z matriky nemá charakter pouze osvědčovacího aktu, ale správního aktu, kterým se zakládá právo, ale i povinnost užívat jméno v jeho konkrétní podobě. Vzhledem k uvedené charakteristice není tento správní akt vyloučen ze soudního přezkumu jeho zákonnosti.

Navrhovatelka se však svým návrhem domáhala přezkoumání postupu správního orgánu přímo Ústavním soudem, aniž by využila možnosti soudního přezkumu výpisu z matriky ve smyslu uvedeném výše. Vzhledem k této situaci nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh nepřípustný ve smyslu § 75 odst. 1 cit. zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 588/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies