I. ÚS 464/99 - K odepření práva na soudní ochranu v důsledku nesprávného zjištění data podání opravného prostředku

12. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Jestliže opravný prostředek stěžovatelů, směřující proti
rozhodnutí pozemkového úřadu, byl odmítnut krajským soudem
z důvodu opožděnosti, ale z vyjádření pozemkového úřadu nade vší
pochybnost vyplynulo, že krajský soud byl o datu podání opravného
prostředku informován mylně, když k pochybení došlo vinou
podatelny městského úřadu, která místo správného data podání
v sobotu vyznačila datum v pondělí, je třeba mít za to, že došlo
k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který
zakotvuje právo stěžovatele na soudní ochranu.


(Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 12.04.2000 sp. zn. I. ÚS 464/99)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud

rozhodl v senátě o ústavní stížnosti stěžovatelů
ing. J. Z., prof. RNDr. J. H., RNDr. T. H., MUDr. M. H., a M. H.,
všech zastoupených JUDr. J. J., advokátem, proti usnesení
Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. 29 Ca 204/99,
takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 1999, sp. zn.
29 Ca 204/99, se zrušuje.


Odůvodnění
Stěžovatelé podali včas návrh na zahájení řízení před
Ústavním soudem podáním ze dne 17. 9. 1999, které Ústavní soud
obdržel dne 20. 9. 1999.

Podaným návrhem se stěžovatelé domáhají, aby Ústavní soud
zrušil shora uvedené usnesení Krajského soudu v Brně, kterým tento
soud odmítl opravný prostředek, který stěžovatelé podali proti
rozhodnutí Magistrátu města Brna - pozemkovému úřadu ze dne 24.
3. 1999, čj. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN, jímž bylo rozhodnuto
o restitučním nároku navrhovatelů a L. S.

Stěžovatelé jsou toho názoru, že uvedeným usnesením Krajského
soudu v Brně bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu
zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod, neboť krajský
soud vycházel při svém rozhodování z toho, že opravný prostředek
proti rozhodnutí Magistrátu města Brna byl podán až dne 10. 5.
1999, přičemž poslední den lhůty k podání opravného prostředku
připadl na den 7. 5. 1999 (pátek). Stěžovatelé však opravný
prostředek podali nikoli dne 10. 5. 1999, ale dne 7. 5. 1999, jak
o tom svědčí kopie opravného prostředku opatřená podacím razítkem
podatelny Magistrátu města Brna s datem 7. 5. 1999, kterou
stěžovatelé předložili Ústavnímu soudu. Stěžovatelé mají za to, že
vzhledem k tomu, že dne 7. 5. 1999 byl pátek, tak na podatelně
Magistrátu města Brna došlo zjevně k pochybení, když pracovnice
podatelny podání dne 7. 5. 1999 sice převzala, ale zapsala až
následující pracovní den, tedy 10. 5. 1999. Krajský soud tedy
nezjistil, kdy byl opravný prostředek skutečně podán.

Krajský soud v Brně ve svém vyjádření k obsahu ústavní
stížnosti poukázal na to, že při svém rozhodování vycházel ze
sdělení Magistrátu města Brna - pozemkového úřadu, kdy dotázaný
orgán výslovně uvedl, že "opravný prostředek byl osobně podán dne
10. 5. 1999 na podatelnu Magistrátu města Brna". Toto sdělení bylo
soudu zasláno na základě jeho výslovné žádosti ze dne 11. 6.
1999, neboť z otisku podacího razítka na originále opravného
prostředku nebyl způsob převzetí podání zřejmý. Dále uvedl, že
i nadále považuje své právní posouzení věci za správné, když
vycházel z dostatečných dokladů předložených mu správním orgánem,
o jejichž věcné správnosti neměl důvodu pochybovat. Pokud by se
však prokázala oprávněnost tvrzení stěžovatelů, pak nejsou závěry
soudu, uvedené v napadeném usnesení, udržitelné, avšak za případné
porušení ústavně zaručených práv stěžovatelů by byl odpovědný
Magistrát města Brna - pozemkový úřad.

Vedlejší účastník Magistrát města Brna - pozemkový úřad se
k ústavní stížnosti vyjádřil v tom smyslu, že stěžovatel ing.
J. Z. podal k primátorovi města Brna stížnost na postup podatelny
Magistrátu města Brna ve věci chybného vyznačení data podání na
opravném prostředku proti rozhodnutí tohoto magistrátu ze dne 24.
3. 1999, čj. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN. Dne 4. 2. 2000 byl
pozemkový úřad města Brna vyrozuměn dopisem odboru vnitřních věcí
Magistrátu města Brna o tom, že inkriminované podání bylo
u podatelny magistrátu učiněno osobně dne 7. 5. 1999 a nikoliv dne
10. 5. 1999, jak bylo uvedeno na podáních pozemkovému úřadu města
Brna.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Brně, sp. zn.
29 Ca 204/99, Ústavní soud zjistil, že na č. l. 13 tohoto spisu je
založen přípis vedoucí pozemkového úřadu, ve kterém je uvedeno, že
na základě žádosti Krajského soudu v Brně o vyjádření ke způsobu
podání opravného prostředku stěžovatelů sděluje, že opravný
prostředek byl osobně podán dne 10. 5. 1999 na podatelnu
Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, a téhož dne převzat
a zaevidován na pozemkovém úřadu města Brna.

Ústavní stížnost je důvodná. Připojený spis Krajského soudu
v Brně, sp. zn. 29 Ca 204/99, sice svým obsahem potvrzuje napadené
usnesení Krajského soudu v Brně, tedy že opravný prostředek
stěžovatelů směřující proti rozhodnutí Magistrátu města Brna
- pozemkovému úřadu byl odmítnut z důvodu opožděnosti, ale
z vyjádření vedlejšího účastníka řízení, Magistrátu města Brna
- pozemkového úřadu, nade vší pochybnost vyplynulo, že Krajský
soud v Brně byl o datu podání opravného prostředku informován
mylně, když k pochybení došlo vinou podatelny Magistrátu města
Brna, která místo správného data podání dne 7. 5. 1999, vyznačila
datum 10. 5. 1999

Za tohoto stavu je nezbytné, aby o opravném prostředku
stěžovatelů proti rozhodnutí Magistrátu města Brna - pozemkového
úřadu ze dne 24. 3. 1999, čj. 874/92, 2374/92-4/RNP+RN, bylo
Krajským soudem v Brně znovu jednáno.

Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že napadeným rozsudkem
Krajského soudu v Brně došlo k porušení článku 36 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, který zakotvuje právo na soudní ochranu.Z uvedeného důvodu bylo usnesení Krajského soudu v Brně podle
§ 82 odst. 1 a 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu, ve znění pozdějších předpisů, zrušeno.Poučení: Proti nálezu Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 12. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. I. ÚS 464/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies