II. ÚS 94/2000

02. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 94/2000


Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu Ing. K. K., zastoupeného JUDr. A. Š., advokátem, obsahujícího stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 24. 11. 1999, sp. zn. 29 Co 678/99, mimo ústní jednání takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění
Dne 15. 2. 2000 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 14. 2. 2000, jehož obsahem byla stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze dne 24. 11. 1999, sp. zn. 29 Co 678/99.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), požadované náležitosti. Právní zástupce navrhovatele byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona, a to přípisem ze dne 6. 3. 2000 a dodatečně ze dne 6. 4. 2000.
K odstranění vad návrhu se právnímu zástupci navrhovatele určila v prvém případě dvanáctidenní lhůta ode dne doručení vyrozumění. V jejím rámci byly příslušné vady včas odstraněny.
K odstranění dalších věcných vad návrhu, které vyšly najevo v rámci další přípravy věci, mu byla určena vzhledem k charakteru těchto vad lhůta pětidenní.
Vyrozumění o odstranění těchto dalších vad návrhu bylo právnímu zástupci doručeno dne 12. 4. 2000. Konec určené lhůty připadl na den 17. 4. 2000, tj. na pondělí.
Dne 19. 4. 2000 právní zástupce navrhovatele podal k poštovní přepravě s adresou Ústavnímu soudu odstranění vad návrhu na zahájení řízení, a to vysvětlení věcných nesrovnalostí v něm obsažených. Pět stejnopisů opraveného návrhu podal téhož dne k poštovní přepravě, avšak omylem s adresou Okresního soudu v Liberci, který je postoupil svým přípisem ze dne 21. 4. 2000 Ústavnímu soudu. Tomuto soudu stejnopisy došly dne 27. 4. 2000.
Ve stanovené lhůtě, tj. do 17. 4. 2000, jak vidno příslušné vady návrhu odstraněny nebyly.
Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona)

V Brně dne 2. 5. 2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 94/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies