I. ÚS 120/2000

04. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J.Š., proti úkonům Okresního soudu v Českém Krumlově v řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti vedeném sp. zn.. E 293/97, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel svým podáním ze dne 24. 2. 2000 brojí proti nařízení výkonu rozhodnutí a dražby jeho nemovitosti Okresním soudem v Českém Krumlově v řízení shora uvedeném. Jeho ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a stěžovatel rovněž nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst.1 a 31 odst.2 cit. zákona).
Výzvou ze dne 3. 4. 2000, doručenou stěžovateli dne 4. 4. 2000, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy.
Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranil.
Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků

návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula.
Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 4. 5. 2000


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 120/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies