III. ÚS 462/99

04. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti RNDr. M. M. a ing. M. M., zastoupených JUDr. P. K., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, čj. 10 Ca 21/99-23, ze dne 9. 6. 1999, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu v Českých Budějovicích, referátu regionálního rozvoje, čj. VÚP 1228/98-Ze, ze dne 13. 11. 1998,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé prostřednictvím svého právního zástupce podali cestou telefaxového podání, doručeného Ústavnímu soudu dne 20. 9. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který doplnili podáním ze dne 21. 9. 1999, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 9. 1999. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, čj. 10 Ca 21/99-23, ze dne 9. 6. 1999, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích, referátu regionálního rozvoje (dále jen "Okresní úřad"), čj. VÚP 1228/98-Ze, ze dne 13. 11. 1998. Napadenými rozhodnutími byla podle názoru stěžovatelů porušena jejich práva na spravedlivý proces podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a dále těmito rozhodnutími bylo porušeno ust. Čl. 11 odst. 2, čl. 31 a čl. 35 odst. 1 Listiny.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Ze spisu, sp. zn. 10 Ca 21/99, Krajského soudu v Českých Budějovicích zjistil Ústavní soud, že výše uvedený rozsudek byl doručen právnímu zástupci navrhovatelů dne 20. 7. 1999. Ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu tímto dnem počala plynout šedesátidenní lhůta pro podání ústavní stížnosti. Lhůta skončila dne 17. 9. 1999.

Z podání navrhovatele nebylo jednoznačně patrno, kdy bylo toto podání odesláno Ústavnímu soudu, a proto Ústavní soud vyzval opakovaně navrhovatele, aby doložil, který den bylo podání předáno k přepravě cestou elektronických médií. Z přípisu navrhovatele ze dne 4. 4. 2000 vyplynulo, že navrhovatel učinil pokus o doručení dne 17. 9. 1999 v 18.16 hod., avšak fax nebyl odeslán, protože odeslání bylo stornováno odesílatelem nebo správcem systému. Podání, které Ústavní soud obdržel, bylo odesláno Ústavnímu soudu dne 20. září 1999 v 7.53 hod. Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že návrh byl podán po lhůtě stanovené k jeho podání zákonem o Ústavním soudu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 462/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies