Pl. ÚS 18/2000

05. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zrušení zákonů čísel 287/97 Sb. a 308/1999 Sb., podaném Okresním soudem Plzeň-město, Veleslavínova 40, 306 23 Plzeň, v souvislosti s jeho rozhodovací činností, takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Dne 12. 4. 2000 bylo Ústavnímu soudu doručeno usnesení Okresního soudu Plzeň-město v právní věci žalobce JUDr. Josefa Jelínka, Ph.D., soudce Okresního soudu Plzeň-město, proti žalovanému Okresnímu soudu Plzeň-město, se sídlem Veleslavínova 40, 306 23 Plzeň, pro zaplacení částky Kč 64.000,-- s příslušenstvím. Věc je u okresního soudu vedena pod sp.zn.19 C 22/2000.

Podle výroku usnesení čj.19 C 22/2000-8 ze dne 26. 1. 2000 "řízení ve věci se přerušuje do doby vydání nálezu Ústavním soudem České republiky". V odůvodnění usnesení okresního soudu se uvádí, že "navrhovatel" se žalobou na základě zákona č. 236/1995 Sb. domáhá vyplacení dalších platů, a to za druhé pololetí 1997 a za druhé pololetí 1999. Platy mu nebyly vyplaceny proto, že "odpůrce" se řídil zákony č. 287/1997 Sb. a 308/1999 Sb. Navrhovatel v řízení před okresním soudem zastává právní názor, že tyto právní předpisy jsou v rozporu s nálezem Ústavního soudu č. 233/1999 Sb. ze dne 15. 9. 1999. Dále se v odůvodnění usnesení obecného soudu uvádí, že soud řízení přeruší, jestliže dospěl k závěru, "že zákon, jehož má být v řízení použito, je v rozporu s ústavním zákonem.... v tom případě předloží věc Ústavnímu soudu... okresnímu soudu ... nezbylo než ...řízení přerušit a věc následně postoupit Ústavnímu soudu České republiky, který by měl ve věci rozhodnout a vydat příslušný ústavní nález."

Ústavní soud, kterému shora citované usnesení obecného soudu bylo doručeno bez jakéhokoli průvodního podání, posoudil toto usnesení jako včas podaný návrh na zrušení zákona podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, jak již shora naznačeno. Ústavní soud tak učinil, vycházeje z obsahu usnesení Okresního soudu v Plzni, nikoliv bez výhrad. (Toto usnesení okresního soudu dostatečně neplní požadavky kladené na návrh posledně uvedeným zákonem.)

Leč ani při odhlédnutí od vad "návrhu" nelze jej meritorně projednat. Projednání totiž brání překážka litispendence (§ 35 odst. 2 zákona č. 182/93 Sb. o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů). O návrhu na zrušení zákona č. 287/1997 Sb. bylo již zahájeno řízení a to pod sp.zn. Pl. ÚS 18/1999. O návrhu na zrušení zákona č. 308/1999 Sb. pak probíhá řízení pod Pl. ÚS 16/2000. Z tohoto důvodu je návrh Okresního soudu Plzeň-město nepřípustný. Soudu plyne ze zákona právo účastnit se jednání o dříve podaných návrzích jako vedlejší účastník.


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 5. května 2000

JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 18/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies