IV. ÚS 176/2000 - Vyloučení rozhodnutí správních orgánů z přezkoumání soudem

10. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Podle § 244 a násl. občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") jsou rozhodnutí orgánů státní správy přezkoumatelná ve správním soudnictví s výjimkami uvedenými v § 248 o. s. ř. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení jsou z přezkoumávání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A, podle které soud nepřezkoumává rozhodnutí správního orgánu v oboru celnictví při rozhodování o zařazení zboží podle § 42 zákona č. 44/1974 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 5/1991 Sb. Zákon č. 44/1974 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen zákonem ČNR č. 13/1993 Sb. , celní zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993. V důsledku zrušení právního předpisu uvedeného v příloze A o. s. ř. je otevřena cesta pro soudní přezkum správního rozhodnutí vydaného na základě nového celního zákona.

(Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 10.05.2000 sp. zn. IV. ÚS 176/2000)

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 10. května 2000 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti K., a. s., zastoupené Mgr. T. M., advokátem, proti rozhodnutí Celního ředitelství v Praze ze dne 24. 1. 2000, čj. 24459/99-01, a rozhodnutí Celního úřadu v Kladně ze dne 10. 12. 1999, ev. č. 1176905900596-9,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Shora citovaným rozhodnutím Celní úřad v Kladně povolil podle ustanovení §§ 133 až 138 v souladu s ustanoveními §§ 163 až 173 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. (celní zákon) propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému a vyměřil stěžovatelce úrok podle ustanovení § 172a celního zákona. Odvolání směřující proti výši úroku Celní ředitelství v Praze zamítlo.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Podle ustanovení § 244 a násl. o. s. ř. jsou rozhodnutí orgánů státní správy přezkoumatelná ve správním soudnictví s výjimkami uvedenými v ustanovení § 248 o. s. ř. Podle odst. 3 citovaného ustanovení jsou z přezkoumávání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A, podle které soud nepřezkoumává rozhodnutí správního orgánu v oboru celnictví při rozhodování o zařazení zboží podle ustanovení § 42 zákona č. 44/1974 Sb. (celní zákon), ve znění zákona č. 5/1991 Sb. Zákon č. 44/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl zrušen zákonem ČNR č. 13/1993 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993. V důsledku zrušení právního předpisu v příloze uvedeného, je otevřena cesta pro soudní přezkum správního rozhodnutí vydaného na základě nového celního zákona a stěžovatelka tak měla možnost domáhat se ochrany svých práv u soudu žalobou podanou podle hlavy druhé části páté o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že tak neučinila, Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnosti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout z důvodu její nepřípustnosti.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 10. května 2000


JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2000, sp. zn. IV. ÚS 176/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies