III. ÚS 235/2000

31. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení navrhovatele S. S., zast. Mgr. D. V., advokátem,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 12. 4. 2000 návrh (označený jako ústavní stížnost) na zahájení řízení před ústavním soudem. Směřoval jej proti postupu Policie ČR - Krajského úřadu vyšetřování v Ústí nad Labem a zejména také proti postupu Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, na které se dne 20. 1. 2000 obrátil se žádostí o přezkoumání postupu vyšetřovatele dle § 167 trestního řádu. To mu přípisem ze dne 9. 2. 2000 (doručeným dne 11. 2. 2000) sdělilo, že v postupu příslušného vyšetřovatele neshledalo pochybení. Následně (jak již uvedeno) proti tomuto postupu podal navrhovatel dne 12. 4. 2000 ústavní stížnost s tím, že uvedeným postupem byla zasažena jeho základní práva uvedená v čl. 36 odst. 1, čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zákona) a není-li takového prostředku dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že navrhovatel ústavní stížnost podal po lhůtě shora uvedené.

S ohledem na uvedenou skutečnost proto Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 235/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies