I. ÚS 187/2000

12. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 187/2000


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele S. H., takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podání, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 24. 3. 2000, napadl rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 2 Cao 10/2000, ze dne 31. 1. 2000, a rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 28 ca 325/96, ze dne 8. 7. 1999.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Především z návrhu nebylo patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák.), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Proto byl navrhovatel přípisem ze dne 3. 4. 2000 vyzván Ústavním soudem, aby výše uvedené nedostatky podání odstranil a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli. Na základě žádosti navrhovatele ze dne 13. 4. 2000, v níž požádal z důvodu obtížnosti obstarat si právní zastoupení prodloužení lhůty, Ústavní soud vyčkal i po uplynutí lhůty (25. 4. 2000), zda stěžovatel nedostatky návrhu odstraní. Vzhledem k tomu, že se tak do dnešního dne nestalo, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně 12. června 2000
Prof. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 187/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies