III. ÚS 264/2000

19. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 264/2000Ústavní soud rozhodl ve věci Ing. B. L., o návrhu ze dne 25. dubna 2000, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. dubna 2000, se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze, které označil za nesprávné a vydané v rozporu se zákonem č. 248/1992 Sb. a zák. č. 124/1998 Sb.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu stanovené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. l písm. a), § 43 odst. l písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Navrhovatel byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. I když ji obdržel 22. května 2000, vady návrhu neodstranil, zejména nepředložil kopii napadeného rozhodnutí a plnou moc, osvědčující jeho zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem (§ 30, § 72 odst. 4 zák. o Ústavním soudu).
S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 264/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies