I. ÚS 398/99

20. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Paula ve věci ústavní stížnosti J. F., zastoupeného JUDr. M. Č., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 1999, čj. 9 Co 810/98 - 161, a usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 11. 11. 1997, čj. 27 E 478/95 - 138,


takto:


Návrh ústavní stížnosti se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 11. 8. 1999, doplněný podáním ze dne 27. 1. 2000, označeným jako ústavní stížnost. Napadá v záhlaví uvedená usnesení Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Frýdku - Místku a navrhuje jejich zrušení, protože nesouhlasí s tím, že návrh na pokračování v řízení jeho a druhého oprávněného ve věci výkonu rozhodnutí byl zamítnut a výkon rozhodnutí zastaven. Má za to, že napadená rozhodnutí jsou v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Jinak opakuje argumentaci, kterou uplatnil v průběhu řízení před obecnými soudy.

Ústavní soud při projednávání včas podaného návrhu stěžovatele respektoval, že není součástí soustavy obecných soudů (čl. 91 odst. 1 Ústavy ČR) a nevykonává přezkumné pravomoci v tom smyslu, že by byl další instancí v systému všeobecného soudnictví. Jeho pravomoc je zaměřena na zjištění, zda napadeným rozhodnutím bylo porušeno základní právo nebo svoboda stěžovatele zaručená ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR.

Ústavní soud konstatoval, že v daném případě posledním procesním prostředkem, který zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, k ochraně práva poskytoval (§ 75 odst. 1), je usnesení Krajského soudu v Ostravě. Z obsahu usnesení tohoto soudu ze dne 26. 2. 1999, čj. 9 Co 810/98 - 161, vyplývá, že odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 11. 11. 1997, čj. 27 E 478/95 - 138, kterým byl mj. návrh oprávněných J. F. a D. G. na pokračování v řízení zamítnut a výkon rozhodnutí nařízený usnesením Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 30. 6. 1995, čj. 27 E 478/95 - 17, byl zastaven. Poukázal na to, že výrok o zastavení výkonu rozhodnutí je závislý na prohlášení výkonu rozhodnutí za nepřípustné ve smyslu § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., o čemž bylo rozhodnuto pravomocným usnesením Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 10. 6. 1997, čj. 27 E 478/95 - 102, do kterého však oprávnění odvolání nepodali.

Za dané situace, kdy oprávnění nevyužili svého práva podat odvolání a uvedené usnesení ze dne 10. 6. 1997 nabylo právní moci, nelze než z tohoto rozhodnutí vycházet. Odvolací soud proto neshledal jinou cestu, než jakou zvolil soud prvního stupně ve svém usnesení ze dne 11. 11. 1997 a též on sám ve svém napadeném rozhodnutí dospěl k závěru, že odvolání oprávněných není důvodné.

Ústavní soud, vycházeje z ústavní stížnosti a rozhodnutí obecných soudů, dospěl k závěru, že při projednávání předmětné věci bylo postupováno v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu, která upravují průběh řízení a do nichž se promítají principy upravené v čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod. Svůj postup obecné soudy řádně odůvodnily a Ústavní soud neměl tedy důvod učinit závěr, že proces byl veden způsobem, který nezajistil spravedlivý výsledek.

Při rozhodování této věci jak odvolací soud, tak i soud prvního stupně, respektovaly zásady, týkající se práva na soudní a jinou právní ochranu, obsažené v hlavě páté Listiny základních práv a svobod a nelze jim z tohoto hlediska nic vytknout. Ústavní soud musel tak dospět k závěru, že se jedná o návrh ústavní stížnosti zjevně neopodstatněný.

Senát Ústavního soudu z těchto důvodů mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tímto usnesením návrh ústavní stížnosti odmítl.Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 20. června 2000 JUDr. Vladimír Klokočka
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 398/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies