I. ÚS 228/2000 - Průtahy v řízení; poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje

21. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Jde-li o tvrzený zásah orgánu veřejné moci spočívající v nepřiměřené délce jím vedeného řízení, je třeba poukázat na zákon č. 436/1991 Sb. , o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v němž je mj. zakotveno právo fyzických osob obracet se na orgány správy soudů se stížnostmi a právo domáhat se přezkoumání postupu soudce ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti stejně jako povinnost předsedů soudů vyřizovat ve lhůtě ( § 26 , 31 až 33 uvedeného zákona ) tyto stížnosti. Takovou stížností může být i stížnost na průtahy řízení, jejíž podání předsedovi soudu je proto nutné považovat za poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje (viz např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 169/96 - usnesení č. 15 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 5, C. H. Beck, 1996).

(Podle usnesení Ústavního soudu ze dne 21.06.2000 sp. zn. I. ÚS 228/2000)

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatelek Mgr. I. V., M. P., a A.H., všech zastoupených advokátem JUDr. PhDr. O. Ch., proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 7 v řízeních sp.zn. D 746/93 a sp.zn. 22 D 575/99, t a k t o

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6. 4. 2000 se stěžovatelky domáhaly vydání nálezu, jímž by bylo vysloveno, že postupem Obvodního soudu pro Prahu 7 došlo k porušení č1.6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, protože o občanských právech a závazcích stěžovatelů není rozhodnuto v přiměřené době, a jímž se Obvodnímu soudu pro Prahu 7 ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp.zn. 22 D 575/99 a aby neprodleně v této věci jednal.

Jde-li (v daném případě) o tvrzený zásah orgánu veřejné moci spočívající v nepřiměřené délce jím vedeného řízení, je třeba poukázat na zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, v němž je mj. zakotveno právo fyzických osob obracet se na orgány správy soudů se stížnostmi a právo domáhat se přezkoumání postupu soudce ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti stejně jako povinnost předsedů soudů
vyřizovat ve lhůtě (§ 26, 31 až 33 cit. zákona) tyto stížnosti. Takovou stížností může být i stížnost na průtahy řízení, jejíž podání předsedovi soudu je proto nutné považovat za poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje. (viz např. nález ústavního soudu České republiky sp.zn. III. OS 169/96 - um. č. 15 Sbírky nálezů a usnesení, svazek 5, C.H.BECK, 1996).

Ze sdělení předsedy Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 9. 5. 2000 však ústavní soud zjistil, že stěžovatelky stížnost dle zákona č. 436/1991 Sb. nepodaly.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které tnu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Tak tomu je i v souzené věci. Proto soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) cit. zákona ústavní stížnost jako nepřípustný návrh mino ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 21. 6. 2000
JUDr. Vojen Guttler soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 228/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies