III. ÚS 276/2000

22. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 276/2000

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 22. června 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti Ing. V. K., zastoupeného JUDr. K. S., advokátem, proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 2. března 2000, č. j. 1 KZn 2072/99-82, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel, který se domáhal zrušení usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě, č. j. 1 KZn 2072/99-82, odůvodňoval ústavní stížnost tím, že se postupem a rozhodnutím označeného orgánu státní moci cítí dotčen na právech, zakotvených v čl. 2 odst. 3, 4, v čl. 3 a 4, v čl. 36 a 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Poukázal na usnesení Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně, které neshledalo podezření ze spáchání trestného činu a věc jeho trestního oznámení odložilo, dále na to, že krajské státní zastupitelství se vůbec nezabývalo podanou stížností proti označenému rozhodnutí a z procesních důvodů ji zamítlo.
Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě ve svém vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 23. května 2000 uvedla, že k zamítnutí stížnosti oznamovatele došlo pro opožděnost jejího podání a na základě takové stížnosti nebyl stížnostní orgán oprávněn napadené usnesení meritorně přezkoumat.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě č. j. 1 KZn 2072/98-82 a fotokopie listiny, osvědčující způsob a datum doručení zásilky - usnesení Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně sp. zn. Zn 2254/98, zásah do práv, jichž se stěžovatel dovolává, zjištěn nebyl, postup státního orgánu a jeho rozhodnutí, napadené ústavní stížnosti,
je v souladu s § 148 odst. 1 písm. b) trestního řádu.
S ohledem na výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. června 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2000, sp. zn. III. ÚS 276/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies