II. ÚS 297/2000

27. 06. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M. P., a V. J., právně zastoupených JUDr. M. H., advokátem, proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu se sídlem Těšnov 17, Praha 1 ze dne 13. 3. 2000, čj. 440/2000-5010, a rozhodnutí Okresního úřadu Bruntál, pozemkového úřadu ze dne 29. 1. 1997, č. 92/2217/2-F, ve věci čj. PÚ/7116/7117/96/97/2-Dr., t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í:

Dne 12. 5. 2000 byl Ústavnímu soudu doručen fax, v němž stěžovatel tvrdil, že rozhodnutím Ministerstva zemědělství, specifikovaným shora, bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo, zejména též právo dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod, když jeho "podnět na přezkoumání rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu", rovněž identifikovaného výše, byl odložen. Domáhal se zrušení obou rozhodnutí. Dne 15. 2. 2000 a 16. 6. 2000 byla Ústavnímu soudu doručena podání obou stěžovatelů, jimiž se ústavní stížnost doplňuje.
Ústavní soud zjistil z přiloženého rozhodnutí Okresního úřadu Bruntál - pozemkového úřadu ze dne 29. 1. 1997, shora uvedeného čísla jednacího, že stěžovatelka je, podle rozhodnutí tohoto úřadu, které nabylo právní moci dne 11. 3. 1997, jednou z oprávněných osob podle zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon). Podle rozhodnutí pozemkového úřadu, vydaného dle ust. § 9 odst. 4 zákona, není spoluvlastnicí v něm specifikovaných nemovitostí a přísluší jí pouze nárok na náhradu dle citovaného zákona.

Podle poučení o opravném prostředku je možno proti rozhodnutí Okresního úřadu Bruntál - pozemkového úřadu podat opravný prostředek ke Krajskému soudu v Ostravě. Nárok na podání opravného prostředku je zakotven v ust. § 9 odst. 6 zákona.

Z ústavní stížnosti se podává, že k podání takového opravného prostředku nedošlo. Došlo údajně ke smlouvě o postoupení pohledávky "spočívající v nároku na bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu" mezi oprávněnou osobou a panem M. P., tedy mezi stěžovatelkou a stěžovatelem. Stěžovatelkou, zastoupenou stěžovatelem, byl učiněn "podnět" k obnově řízení před správním orgánem, a sice Okresním úřadem v Bruntále - pozemkovým úřadem. Rozhodnutím tohoto orgánu ze dne 4. 1. 2000 obnova řízení nebyla povolena.

Stěžovatelka V. J., zastoupena (opět) stěžovatelem M. P. podala pak dne 6. 3. 2000 na Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, podnět k přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu Bruntál - pozemkového úřadu ze dne 29. 1. 1997 mimo odvolací řízení (ust. § 65 a násl. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ministerstvo zemědělství pak dopisem čj. 440/2000-5010, datovaným 13. 3. 2000, odpovědělo na adresu zástupce prvého stěžovatele, že nebylo shledáno porušení zákonů ani jiných právních předpisů. Poukázalo také na to, že tříletá lhůta, uvedená v ust. § 68 zák. č. 71/1967 Sb., "minula" dne 11. 3. 2000.

Ústavní soud zjistil, že v dané věci je ústavní stížnost nepřípustná, neboť ten, kdo stížnost podal, nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje. Proti rozhodnutí Okresního úřadu v Bruntálu - okresního pozemkového úřadu nebyl podán opravný prostředek ke krajskému soudu, zákonem předvídaný.

Jen pro úplnost se dodává, že písemnost Ministerstva zemědělství ze dne 13. 3. 2000, čj. 440/2000-5010, ústavní stížností primárně napadaná, ani rozhodnutím není. (Ministerstvo pak mohlo přistoupit k přezkoumání a eventuálnímu zrušení rozhodnutí ve lhůtě několika, nejvíce však 5 dnů, jež uplynuly od "podání podnětu na přezkoumání" do 11. 3. 2000, kdy uplynula 3 léta od právní moci rozhodnutí, jehož přezkoumání se požaduje.)

Nezbylo než stížnost odmítnout (ust. § 75 odst. 1 ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb.).


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.V Brně dne 27. června 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. II. ÚS 297/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies