III. ÚS 301/01

03. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 301/01

Ústavní soud rozhodl dne 3. července 2001, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci navrhovatele Mgr. J.B., zastoupeného JUDr. P.Š., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí NBÚ ze dne 9. dubna 2001, č. j.
182/2001-NBÚ/PFO-1, t a k t o :

Návrh se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se domáhal zrušení rozhodnutí NBÚ č. j. 182/2001-NBÚ/PFO-1, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti nevydání osvědčení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho přesvědčení označeným rozhodnutím, které považuje za nekonkrétní, věcně nesprávné a nepřezkoumatelné, došlo k zásahu do práv, zaručených mu čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu napadeného rozhodnutí nebyl zásah do práv, jichž se stěžovatel dovolává, shledán. NBÚ přezkoumal stížnost navrhovatele proti nevydání osvědčení ve smyslu § 36 odst. 3 zák. č. 248/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro nesplnění podmínek tuto zamítl, když v odůvodnění uvedl, že nezjistil rozpory mezi zjištěným stavem, s jeho vyhodnocením a se závěry bezpečnostní prověrky. Důvody nevydání osvědčení neuvedl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona.
Pro uvedená zjištění bylo o návrhu rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 3. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 301/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies