II. ÚS 309/01

03. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. D., proti postupu orgánů činných v trestním řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Dne 23. 5. 2001 obdržel Ústavní soud stížnost pana V. D. proti postupu orgánů činných v trestním řízení. Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, byl Policií ČR jakožto cizí státní příslušník neoprávněně převezen do České republiky, kde byl vzat do vazby a ačkoliv byl vážně zraněn, nebyla mu poskytnuta lékařská péče. Tím mělo dojít k naplnění skutkové podstaty trestných činů podle § 207 odst. 1 a § 233 odst. 1 trestního zákona. Současně žádá soud, aby posoudil, zda vzetí do vazby bylo v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,
§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů
od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 29. 5. 2001.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 3. července 2001JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2001, sp. zn. II. ÚS 309/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies