III. ÚS 370/01

13. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 370/01


Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelů 1) E. Š., 2) F. Š., zastoupených Mgr. R. H., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 17. dubna 2001, č. j. 540/3/284/01/207, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelé, kteří se domáhali zrušení výše označeného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odůvodnili návrh tím, že se rozhodnutím cítí dotčeni na právech zaručených čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod i čl. 9 odst. 3 Ústavy. Uvedli, že v odvolacím řízení došlo k rozhodnutí, které bylo svým obsahem zcela nové, přičemž jim bylo znemožněno tomuto změněnému výroku se bránit, když odvolání nebylo přípustné a když žaloba ke správnímu soudu nepřicházela v úvahu, poněvadž odvolání proti rozhodnutí, vydanému v I. stupni, nepodali.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Ústavní stížnost je nepřípustná, pokud stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, přičemž za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poněvadž z obsahu ústavní stížnosti bylo zjištěno, že navrhovatelé v předmětné věci, o níž bylo rozhodnuto pravomocně a po vyčerpání přípustných opravných prostředků, nepostupovali v souladu s ustanoveními obsaženými v části páté, hlavy první občanského soudního řádu a nepodali žalobu, v níž by se u soudu domáhali přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánů státní správy, nutno konstatovat, že nevyčerpali všechny procesní prostředky, jež jim zákon k ochraně tvrzených práv poskytuje. Proto byl návrh jako
nepřípustný odmítnut [§ 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2001, sp. zn. III. ÚS 370/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies