I. ÚS 345/01

17. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. S., zastoupeného advokátem JUDr. M. V., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 11. 2000, č.j. 23 Co 35/2000-76, ve znění opravného usnesení ze dne 16. 11. 2000, č.j. 23 Co 35/2000-81,

t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozsudkem ve znění citovaného opravného usnesení Krajský soud v Hradci Králové ve věci stěžovatele (žalobce) proti žalovanému S., s.p., o zaplacení částky 1.273.855 Kč rozhodl o odvolání stěžovatele proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 5. 10. 1999, č.j. 8 C 461/99-41, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 5. 10. 1999, č.j. 8 C 461/99-46, takto: (I). Připustil zpětvzetí žaloby ohledně uložení povinnosti žalovanému poskytnout stěžovateli náhradu ve výši 231.566 Kč, rozsudek okresního soudu v části výroku pod bodem I. zrušil a v tomto rozsahu řízení zastavil. (II.) Rozsudek okresního soudu v části, kterou bylo uloženo žalovanému vydat stěžovateli akcie A. v hodnotě 34 Kč, zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil. (III.) Rozsudek okresního soudu ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba o poskytnutí dalších náhrad ve výši 1.042.289 Kč, potvrdil. (IV.) Rozsudek okresního soudu ve výroku o uložení povinnosti žalovanému zaplatit soudní poplatek zrušil. (V.) Rozhodl, že stěžovatel je povinen nahradit žalovanému náklady řízení před okresním soudem ve výši 25.575 Kč a před odvolacím soudem ve výši 27.625 Kč.

Stěžovatel v ústavní stížnosti, podané k poštovní přepravě dne 4. 6. 2001, a doplněné - na výzvu Ústavního soudu - přípisem ze dne 3. 7. 2001, sepsaným již advokátem JUDr. M. V., tvrdí, že napadený rozsudek krajského soudu porušuje jeho základní práva, zaručená v čl. 90 Ústavy ČR a v čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Uvedená lhůta je podle ustálené judikatury Ústavního soudu lhůtou kogentní a proto není možné její zmeškání prominout.

V daném případě Ústavní soud z přípisu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 11. 7. 2001 a z fotokopie doručenky zjistil, že napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl - spolu s označeným opravným usnesením - právnímu zástupci stěžovatele JUDr. M. V. doručen dne 11. 12. 2000. Protože stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě až dne 4. 6. 2001, nezbylo Ústavnímu soudu než konstatovat, že byla podána po lhůtě stanovené pro její podání zákonem.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnsot (návrh) odmítl [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 17. 7. 2001JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. I. ÚS 345/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies