IV. ÚS 203/01

26. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti S.K., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí O.Ú., ze dne 28. února 2001, čj. SV/P/3477/2001/Sm/552 ve spojení s rozhodnutím Magistrátu města Havířova ze dne 16. ledna 2001, čj. E/SV/548/2001/Ši, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 3. dubna 2001 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, proti pravomocnému rozhodnutí O.Ú., ze dne 28. února 2001, čj. SV/P/3477/2001/Sm/552 a Magistrátu města Havířova čj. E/SV/548/2001/Ši ze dne 16. ledna 2001.
S ohledem na skutečnost, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti stanovené v § 30 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), stěžovatel nebyl právně zastoupen, vyzval Ústavní soud stěžovatele dopisem za dne 5. dubna 2001, doručeným dne 9. dubna 2001, a dále dopisem ze dne 21. května 2001, doručeným dne 23. května 2001, k odstranění vad ve smyslu § 41 lit. b) zákona. Současně byl stěžovatel vyzván, aby po dohodě se svým právním zástupcem zvážil i jiné opravné prostředky proti napadeným rozhodnutím ve smyslu bodu 2 přiloženého poučení.
Na uvedené výzvy reagoval stěžovatel dopisem ze dne 24. května 2001, kdy Ústavnímu soudu sdělil, že se na základě jeho výzvy obrátil na ČAK, která mu přidělila právního zástupce JUDr. K.N. Poté, co se stěžovatel s ustanoveným právním zástupcem spojil a předložil mu potřebné podklady, ustanovený právní zástupce podal jménem stěžovatele žalobu proti rozhodnutí O.Ú., ze dne 28. února 2001, čj. SV/P/3477/2001/Sm/552, tedy rozhodnutí napadeného ústavní stížností.
Uvedená vada ústavní stížnosti - nedostatek právního zastoupení - však odstraněna nebyla.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě k tomu mu stanovené vady podání neodstranil, nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.
Současně však Ústavní soud konstatuje, že z postupu právního zástupce stěžovatele ve věci je zřejmé, že doposud nebyly vyčerpány veškeré procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje, a proto by jako důvod odmítnutí ústavní stížnosti přicházela v úvahu i nepřípustnost stížnosti dle § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 26. července 2001

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 203/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies