I. ÚS 219/01

31. 07. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. Č., proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23. 11. 2000, sp. zn. 2T 76/2000, a proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 2. 2001, sp. zn. 11 To 660/2000,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 4. 2001 brojí proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Dne 23. 5. 2001 obdržel Ústavní soud oznámení advokáta Mgr. S. F. o vypovězení plné moci, kterou mu stěžovatel pro zastupování před Ústavním soudem udělil, z důvodu ukončení advokátní praxe. Ústavní stížnost tak neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 4. 6. 2001 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ústavní stížnosti s poučením, že bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů od doručení této výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 29. 6. 2001.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 31. 7. 2001


JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2001, sp. zn. I. ÚS 219/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies