IV. ÚS 409/01

01. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 409/01


Ústavní soud rozhodl dne 1. srpna 2001 ve věci ústavní stížnosti M.M., zastoupeného JUDr. A.K., proti postupu státních orgánů, tj. ÚV a KSZ, v souvislosti s nezákonným vyzvednutím částky 21 730 345,-- Kč od pobočky F., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. V projednávané věci stěžovatelem nárokované finanční prostředky byly v souvislosti s řízením vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 2887/97 U., (právním nástupcem F., a. s.) na základě výzvy ÚV, doručené bance dne 3. 11. 1997, dne 4. 11. 1997 poukázány na účet KZ. Z tohoto účtu byly pak usneseními ÚV zadržované peněžní prostředky vydány Č., s. p. Proti tomuto postupu se stěžovatel ohradil podáními adresovanými ČNB, NSZ a posléze i podnětem určeným ministru spravedlnosti ČR. Ministerstvo spravedlnosti ČR však dopisem ze dne 19. 4. 2001 stěžovatele uvědomilo, že po přezkoumání spisového materiálu nebyly ve výše uvedené věci shledány důvody k podání stížnosti pro porušení zákona ve smyslu § 266 odst. 1, 2 trestního řádu.

Pokud jde o otázku zachování shora uvedené lhůty, má stěžovatel za to, že tato lhůta začala plynout teprve dnem, kdy mu bylo doručeno zamítavé stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR. Tento názor stěžovatele je však mylný, neboť podnět k podání stížnosti pro porušení zákona nemá charakter posledního prostředku k ochraně práva ve smyslu ustanovení § 72 odst. 2, § 75 odst. 1 citovaného zákona, přitom k převodu shora uvedené částky, ke kterýmžto skutkovým okolnostem nemá Ústavní soud důvod se vyjadřovat, došlo již 4. 11. 1997.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 1. srpna 2001JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 409/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies