I. ÚS 369/01

07. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 369/01

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. H., proti oznámení Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 2. 3. 2001 a proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Jičíně ze dne 22. 11. 2000, sp. zn. 2T 1253/2000, t a k t o

ústavní stížnost se o d m í t á.
Odůvodnění:

Stěžovatelka ústavní stížností doručenou ústavnímu soudu dne 18. 6. 2001 brojí proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem ( §§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 26. 6. 2001 byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 21 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovatelce doručena - za použití zákonné fikce doručení předpokládané v ustanovení § 46 odst. 4 občanského soudního řádu v platném znění - dne 8. 7. 2001. Podle tohoto ustanovení nebyl-li adresát písemnosti doručující se do vlastních rukou zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Tato situace nastala i v souzené věci.

marně.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 7. 8. 2001

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2001, sp. zn. I. ÚS 369/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies