II. ÚS 377/01

09. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana J. J., o návrhu ze dne 19. 6. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 6. 2001 brojí proti postupu Okresního soudu v Kladně, který je dle jeho názoru nečinný ve věci jeho žádosti o přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů, od jejíhož podání uplynuly již více než tři měsíce. Zaviněnými průtahy v řízení má soud údajně porušovat jeho právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a svobody i práva chráněná čl. 3 odst.3 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 Ústavy.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 2. 7. 2001. Dne 1. 8. 2001 soudcovská lhůta určená k odstranění vad uplynula, aniž by tyto vady byly navrhovatelem odstraněny.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh odmítnout podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. srpna 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 377/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies