II. ÚS 10/01

14. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě, složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Jiřího Malenovského, ve věci ústavní stížnosti L., s. r. o., zastoupeného Mgr. Z. H., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. října 2000, č. j. 30 Ca 274/98-25, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Stěžovatelka se svým podáním ze dne 5. 1. 2001, které bylo Ústavnímu soudu doručeno téhož dne, domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 10. 2000, č. j. 30 Ca 274/98-25.

V ústavní stížnosti stěžovatelka uvedla, že napadla žalobou u Krajského soudu v Brně rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 21. 4. 1998, kterým bylo zamítnuto odvolání proti dodatečnému vyměření daně z přidané hodnoty za zdaňovací období září 1994 ve výši 43.363,- Kč. V žalobě poukázala stěžovatelka na okolnosti, za nichž uskutečňovala dovoz zboží, na skutečnosti, na které nebyl vzat zřetel při vydání dodatečného platebního výměru, a na právní ustanovení, dle nichž mělo být postupováno. Krajský soud v Brně, který žalobu zamítl, své rozhodnutí, dle názoru stěžovatelky, odůvodnil nepřesvědčivě, se všemi námitkami obsaženými v žalobě se nevypořádal a neaplikoval ústavně konformním způsobem právní předpisy v otázce vymezení pojmu "předběžná otázka" ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, z čehož vyplývá nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. V důsledku uvedených pochybení pak nebyla podle názoru stěžovatelky v řízení o přezkoumání správního rozhodnutí respektována vázanost daňových orgánů rozhodnutím v celním řízení. Podle přesvědčení stěžovatelky Krajský soud v Brně svévolně porušil zákonná ustanovení a zasáhl do práv stěžovatelky, která jsou zaručena čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

S ohledem na obsah ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal vyjádření a spis, sp. zn. 30 Ca 274/98, Krajského soudu v Brně. Krajský soud ve svém vyjádření ze dne 9. 2. 2001 uvedl, že se s důvody ústavní stížnosti neztotožňuje a nadále setrvává na stanovisku, které v napadeném rozhodnutí odůvodnil, a to, že uvedení podpoložky celního sazebníku a celní sazby v rozhodnutí v celním řízení ("JCD"), není rozhodnutím o sazebním zařazení zboží, neboť tím je podle názoru soudu rozhodnutí podle § 46 odst. 2 celního zákona č. 13/1993 Sb., přičemž stěžovatelka takové rozhodnutí, kterým by byl správce daně vázán, nepředložila. Ani námitku nepřezkoumatelnosti rozsudku nepovažuje krajský soud za opodstatněnou, neboť v odůvodnění rozsudku jsou seznatelné všechny relevantní okolnosti, o které soud opřel svůj závěr o nedůvodnosti žalobních námitek.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu].

Z předloženého spisového materiálu ani z obsahu rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 30 Ca 274/98-25, vyhlášeného dne 25. 10. 2000, zásah do práv, kterých se stěžovatelka v ústavní stížnosti dovolávala, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud postupoval v řízení a ve svém rozhodnutí v souladu s § 244 odst. 1 a 250j odst. 1 občanského soudního řádu, v odůvodnění rozsudku se vypořádal se všemi námitkami stěžovatelky uplatněnými v žalobě a nebylo shledáno pochybení při aplikaci ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, či zákona celního č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 14. 8. 2001

JUDr. Antonín Procházka
předseda II. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 10/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies