III. ÚS 405/01

16. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 405/01


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. V., zastoupené JUDr. J. T., Ph.D., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. listopadu 2000, čj. 30 Ca 45/99-18, a rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech, okresního pozemkového úřadu, ze dne 27. ledna 1999, čj. PÚ 3540/92 B, mimo ústní jednání dne 16. srpna 2001 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě (podle podacího razítka pošty) Ústavnímu soudu dne 29. června 2001, navrhla stěžovatelka ve své restituční věci zrušení pravomocného rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. listopadu 2000 (30 Ca 45/99-18), jakož i jemu předcházejícího rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech, okresního pozemkového úřadu, ze dne 27. ledna 1999 (PÚ 3540/92 B); tvrdila, že obě rozhodnutí orgánů veřejné moci porušují její ústavně zaručené právo plynoucí z čl. 11 Listiny základních práv a svobod, když zejména zmiňovaný obecný soud současně nedostál jemu ústavně uloženým podmínkám plynoucím (ve spojení s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod) z čl. 10 úst. zák. č. 1/1993 Sb., nehledě již ani k porušení čl. 1, čl. 3 a
čl. 4 Listiny základních práv a svobod.

Podle tvrzení stěžovatelky ústavní stížností napadené rozhodnutí obecného soudu, jako rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona), bylo jí doručeno dne
30. dubna 2001.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí, přičemž tato zákonná lhůta počíná dnem jeho doručení (§ 72 odst. 2 al. 1 zákona).

Jestliže, podle tvrzení stěžovatelky, rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje, jí bylo doručeno dne 30. dubna 2001, a jestliže ústavní stížnost byla podána za účelem přepravy poště dne 29. června 2001 (pátek), je zřejmé, že se tak stalo 61. den po jeho doručení, tedy po lhůtě stanovené zákonem.

Takto podaná ústavní stížnost byla proto posouzena jako opožděná a o ní jako
o takové bylo rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona], aniž by se při tom jevilo účelné vésti stěžovatelku k odstranění formálních vad ve vykázané plné moci její zástupkyně (§ 31 odst. 1 zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 16. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 405/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies