III. ÚS 374/01

30. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti M. S., zastoupeného Mgr. R. S., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 31 Ca 176/2000-23, ze dne 10. 4. 2001,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel osobním podáním doručil Ústavnímu soudu dne 19. 6. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"). Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 31 Ca 176/2000-23, ze dne 10. 4. 2001, jímž byla zamítnuta žaloba navrhovatele proti rozhodnutí Celního ředitelství Hradec Králové, č.j. 5776/00-01, ze dne 14. 7. 2000. Napadeným rozhodnutím bylo podle názoru navrhovatele porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). />
Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci, jak vyplynulo ze spisu, sp. zn. 31 Ca 176/2000 č.l. 25, bylo napadené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové doručeno právnímu zástupci navrhovatele dne 19. 4. 2001. Tímto dnem ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu počala plynout lhůta pro podání ústavní stížnosti. Lhůta uplynula v neděli 17. 6. 2001. Podle § 63 zákona o Ústavním soudu a podle § 57 odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu platí, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V předmětné věci je proto posledním dnem lhůty pro podání ústavní stížnosti pondělí 18. 6. 2001. Jak výše uvedeno, návrh byl osobně doručen Ústavním soudu dne 19. 6. 2001, tedy po lhůtě stanovené podle § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 374/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies