III. ÚS 242/01

30. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatelky K. N., směřujícím proti jednání orgánů činných v trestním řízení ve věci jejích trestních oznámení učiněných v době od 24. 2. 1999 do 24. 5. 2000,

t a k t o :
N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka podala dne 12. 4. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který směřoval proti jednání orgánů činných v trestním řízení ve věci jejích trestních oznámení učiněných v době od 24. 2. 1999 do 24. 5. 2000. Podle navrhovatelky bylo zmíněným jednáním zasaženo do jejích základních práv.
Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (zejména nebyla navrhovatelka zastoupena advokátem), byla navrhovatelka vyzvána ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jí byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovatelce doručena dne 15. 5. 2001. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 14. 6 .2001.
Přípisem ze dne 14. 6. 2001 navrhovatelka sdělila, že jí několik advokátů odmítlo poskytnout právní pomoc. Z přípisu České advokátní komory ze dne 2. 7. 2001, čj. 04-2808/01, Ústavní soud zjistil, že navrhovatelce byl přípisem ze dne 31. 5. 2001 určen advokátem JUDr. V. B. Z přípisu České advokátní komory ze dne 17. 7. 2001, čj. 04-2971/2001, Ústavní soud také zjistil, že rozhodnutí o ustanovení advokáta bylo navrhovatelce odesláno doporučeným dopisem dne 31. 5. 2001, pod podacím číslem 10980, pošta Praha 1, Jindřišská ulice. Doporučená zásilka nebyla vrácena. Příslušné zmocnění (plnou moc) advokáta k zastupování před Ústavním soudem však navrhovatelka Ústavnímu soudu nedoručila.
S ohledem na to, že navrhovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 2001

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2001, sp. zn. III. ÚS 242/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies