IV. ÚS 366/01

31. 08. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

IV. ÚS 366/01

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti M.V., zastoupené JUDr. R.N., proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 25. 1. 2000, čj.19556/99-32/0-660/99, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :


Stěžovatelka se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 15. 6. 2001 a poštovnímu úřadu předanou k přepravě dne 14. 6. 2001, domáhá, z důvodů ve svém podání blíže rozvedených, zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu hl. města, ze dne 20. 7. 1999, čj. MHMPPOOLV230VYS-7133/98/Pe/Pd. Jak Ústavní soud zjistil z vyžádaného přípisu Magistrátu hl. města, ze dne 25. 7. 2001, je ze správního spisu zřejmé, že napadené rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabylo právní moci dne 7. 2. 2000. (Řádné doručení rozhodnutí potvrzují i další písemnosti připojené stěžovatelkou k ústavní stížnosti, ze kterých vyplývá, že již dopisem ze dne 19. 7. 2000 se domáhala přezkoumání předmětného pravomocného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 25. 1. 2000 mimo odvolacího řízení.) Jestliže tedy stěžovatelka podala ústavní stížnost k přepravě teprve dnem 14. 6. 2001, je evidentní, že se vztahu k tomuto rozhodnutí tak stalo po uplynutí 60 denní lhůty k podání ústavní stížnosti, stanovené v ust. § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že sdělení Ministra pro místní rozvoj ČR ze dne 13. 4. 2001, kterým byla stěžovatelka vyrozuměna o tom, že její podnět k přezkoumání předmětného pravomocného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 25. 1. 2000 mimo odvolací řízení ve smyslu § 65 a násl. zák. č. 71/1967 Sb., byl odložen, protože nebylo shledáno, že by toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními přepisy, nelze ve vztahu k rozhodnutí napadenému ústavní stížností, považovat za rozhodnutí o řádném opravném prostředku, od kterého by bylo možno odvíjet lhůtu pro podání ústavní stížnosti. Napadené

2 IV. ÚS 366/01
rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR však bylo možné přezkoumat v rámci správního soudnictví dle ustanovení § 247 a násl. o.s.ř. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka správní žalobu neuplatnila, lze dovodit, že v daném případě ani nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje.

Z uvedených důvodů nezbylo než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 3 1. srpna 2001

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 366/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies