II. ÚS 398/01

11. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele ing. J. T., o návrhu ze dne 27. 5. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým návrhem odeslaným Ústavnímu soudu dne 27. 6. 2001 domáhal odstranění průtahů v řízení, vedeném u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. Nt 505/2000, a v dalších blíže neoznačených řízeních, probíhajících u jmenovaného soudu.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30, § 34 a § 72 zákona č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud doporučeným dopisem ze dne 13. 7. 2001 poučil navrhovatele o nutnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Upozornil navrhovatele i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá, a není v něm uvedeno, které základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR, byly porušeny. Zároveň Ústavní soud navrhovatele vyzval k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 15 dnů od doručení a upozornil ho na následky plynoucí z ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/93 Sb. Tento přípis navrhovatel obdržel dne 9. 8. 2001. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 11. září 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2001, sp. zn. II. ÚS 398/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies