II. ÚS 386/01

12. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. C., o návrhu ze dne 20. 6. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým návrhem ze dne 20. 6. 2001 domáhal přešetření špatného chování MUDr. Š. z Fakultní nemocnice Plzeň-Bory, kterou dne 27. 12.1999 žádal o vyšetření DNA a mozkomíšního moku. V návrhu odkázal na přípis České lékařské komory, OS Plzeň-město ze dne 15. 2. 2001, kterým mu čestná rada OS ČLK sdělila, že jeho stížnost proti MUDr. Š. jako neodůvodněnou odmítá.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle § 30 odst. 1, § 34 a § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud přípisem ze dne 10. 7. 2001 poučil navrhovatele o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Upozornil navrhovatele i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá. Není v něm ani uvedeno, které základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR, byly porušeny. Zároveň Ústavní soud navrhovatele vyzval k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 15 dnů od doručení a upozornil ho na následky plynoucí z ust. § 43 odst. l písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 23. 7. 2001 navrhovatel písemně požádal o doručení kopie výzvy z 10. 7. 2001. Ústavní soud jeho žádosti dne 3. 8. 2001 vyhověl a lhůtu k odstranění vad podání mu prodloužil o dalších l5 dnů, počítaných od doručení přípisu. Toto sdělení Ústavního soudu navrhovatel obdržel dne 10. 8. 2001, ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 12. září 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2001, sp. zn. II. ÚS 386/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies