II. ÚS 401/01

13. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele E. B., o návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 2. 7. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 7. 2001 vyslovil nesouhlas s usnesením Nejvyššího soudu. Namítal, že soud jeho žalobu zamítl, aniž ho k věci vyslechl.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle § 30 odst. 1, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud přípisem poučil navrhovatele o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Tento přípis byl navrhovateli doručen 18. 7. 2001. Ústavní soud upozornil navrhovatele i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá. Není v něm ani uvedeno, které základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou dle čl. 10 Ústavy ČR, byly porušeny. Zároveň Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě a upozornil ho na následky plynoucí z ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.

Dne 6. 8. 2001 navrhovatel písemně požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad. Jeho žádosti Ústavní soud vyhověl a lhůtu mu prodloužil o 15 dnů, počítaných od doručení přípisu. Sdělení Ústavního soudu navrhovatel obdržel dne 13. 8. 2001, vady návrhu však ani v prodloužené lhůtě neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 13. září 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2001, sp. zn. II. ÚS 401/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies