IV. ÚS 266/01

18. 09. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové, ve věci ústavní stížnosti Nissan ČR, spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, Kolbenova 15, zastoupené JUDr. Oto Kunzem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Praze 2, V tůních 3, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2001, č.j. F 70830/2000/ C 2247, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 12. 2000, č.j. 7 Cmo 925/2000-160, usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2000, č.j. F 17363/2000 / C 2247/1 a usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 11. 10. 1999, č.j. F 75381/99 C 2247/1, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 5. 2001 se stěžovatelka domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil (nepravomocné) usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2001, č.j. F 70830/2000/ C 2247 /1, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 12. 2000, č.j. 7 Cmo 925/2000-160, usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2000, č.j. F 17363/2000 / C 2247/1 a usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 11. 10. 1999, č.j. F 75381/99 C 2247/1, ve věci návrhu stěžovatelky na zápis změn v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, odd. C, vložka 2247.

Stěžovatelka zrekapitulovala dosavadní průběh řízení ve věci a tvrdila, že napadenými usneseními bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod ("Listina"). Dle jejího názoru obecné soudy porušily ust. § 57 odst. 2 o.s.ř., dle něhož připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V případě stěžovatelky den 28. 10. 1999 byl státním svátkem České republiky, a tudíž konec lhůty připadl na nebližší pracovní den, tj. 29. 10. 1999, což obecné soudy nerespektovaly.

Vrchní soud v Praze, jako účastník řízení, ve svém vyjádření k ústavní stížnosti uvedl, že je nutno stěžovatelce přisvědčit v tom, že odvolací soud předmětnou lhůtu chybně posoudil, když nezhodnotil, že dne 28. 10. 1999 byl státní svátek České republiky, a tudíž podání - zpětvzetí návrhu ze dne 29. 10. 1999 - bylo učiněno včas Poukázal na skutečnost, že fakticky byla tato chyba napravena v řízení zahájeném návrhem pod podacím číslem F 70830/2000, obsahově shodným s původním návrhem pod podacím číslem F 75381/99, v důsledku něhož bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2001 tak, že navržené změny byly do obchodního rejstříku zapsány. Závěrem uvedl, že ústavní stížnost považuje za důvodnou a vyslovil souhlas s upuštěním od ústního jednání.

Podáním ze dne 31. 5. 2001, které Ústavní soud obdržel dne 1. 6. 2001 vzala stěžovatelka podanou ústavní stížnost v plném rozsahu výslovně zpět, s odůvodněním, že Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 18. 5. 2001, č.j. 7 Cmo 285/2001-195 zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2001, č.j. F 70830/2000/ C 22147-173 a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení. Návrhu tudíž bylo vyhověno, čímž pominul důvod ústavní stížnosti.

Podle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože se tak v předmětné věci stalo, Ústavní soud podle § 77 cit. zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. 9. 2001

JUDr. Pavel Varvařovský
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2001, sp. zn. IV. ÚS 266/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies