II. ÚS 440/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelů 1) MUDr. H. Š., a 2) doc. PhDr. et PaedDr. K. Š., CSc., o ústavní stížnosti proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 10. 2000, čj. 10 C 62/98-185, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2001, čj. 22 Co 89/2001-349, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelé se svým podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 7. 2001, domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů. Tvrdí přitom, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jejich základní právo na spravedlivý proces a že oba obecné soudy "vybočily z mezí a zásad spravedlivého procesu".

Ústavní soud zjistil, že podání nesplňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelé především nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu ustanovení § 30 citovaného zákona. Byli proto přípisem ze dne 9. 8. 2001 vyzváni, aby vady návrhu odstranili. Současně byli upozorněni, že pokud vady podání nebudou odstraněny ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení tohoto přípisu, bude jejich návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnut.

Podle údajů na doručenkách (čl. 3 a 4 spisu) nebyli adresáti (navrhovatelé) při pokusu o doručení zastiženi a uvedené přípisy Ústavního soudu byly dne 13. 8. 2001 uloženy na poště. Navrhovatelé si je vyzvedli až dne 31. 8. 20001 (první navrhovatelka), resp. dne 13. 9. 2001 (druhý navrhovatel). Podle ustanovení § 46 odst. 4, věta druhá, zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. S ohledem na citované ustanovení proto nastupuje tzv. fikce doručení. Zásilka v souladu s ní byla doručena dne 23. 8. 2001. Od tohoto data také plynula patnáctidenní lhůta k odstranění vytčených vad.

Navrhovatelé ovšem, i přes upozornění na možné důsledky, vady podání ve stanovené lhůtě neodstranili. Pouze pro úplnost lze dodat, že Ústavnímu soudu podání navrhovatelů, již sepsané advokátem, včetně plné moci k zastupování před Ústavním soudem sice bylo doručeno, avšak bylo podáno k poštovní přepravě až dne 14. 9. 2001, tedy po lhůtě určené k odstranění vad.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatelé neodstranili vady svého návrhu ve lhůtě k tomu Ústavním soudem určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 2. října 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 440/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies