II. ÚS 116/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele T., zastoupeného JUDr. Z. K., Ph.D., advokátem, o ústavní stížnosti proti oznámení Katastrálního úřadu v Prostějově ze dne 29. 5. 2000, čj. OR 31/00-Suchdol, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 2. 2001, domáhal s odkazem na porušení svých práv zakotvených v čl. 11 Listiny základních práv a svobod a práva na soudní ochranu vydání rozhodnutí, kterým by Ústavní soud zrušil opravu chyby, provedenou Katastrálním úřadem v Prostějově a oznámenou stěžovateli listem ze dne 29. 5. 2000, čj. OR 31/00-Suchdol. Navrhovatel uvedl, že dle jeho názoru stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele, protože "postupem katastrálního úřadu byl vytvořen předpoklad k tomu, aby stát využil ustanovení zákona o opravě chyby k vyvlastnění vlastnického práva k nemovitostem bez jakékoliv náhrady".

Z obsahu vyžádaného spisu Katastrálního úřadu v Prostějově sp.zn. OR 31/00 Ústavní soud zjistil, že dopisem ze dne 29. 5. 2000, doručeným stěžovateli oproti podpisu dne 2. 6. 2000, katastrální úřad stěžovateli oznámil, že provedl dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění, opravu chyby v katastru nemovitostí, a na listu vlastnictví pro katastrální území Suchdol změnil název vlastníka z dosavadního "T." na předchozího "Č.".

Podle § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Za situace, kdy katastrální úřad jako orgán státní správy nevydal v této věci žádné rozhodnutí, je předmětem ústavní stížnosti jeho zásah, spočívající v provedení opravy na příslušném listu vlastnictví, kde nahradil název dosud zapsaného vlastníka názvem vlastníka předchozího. Lhůta k podání ústavní stížnosti proto počala běžet dnem, kdy byly příslušné změny katastrálním úřadem provedeny, tj. nejpozději dnem vydání oznámení o provedené opravě. Od 29. 5. 2000 je nutno počítat 60denní lhůtu k podání ústavní stížnosti. Je zřejmé, že pokud byl návrh Ústavnímu soudu doručen dne 20. 2. 2001, stalo se tak po lhůtě, uvedené v § 72 odst. 2, poslední část věty, zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.

Pokud se stěžovatel domáhá použití ust. § 75 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, protože stížnost podle jeho názoru svým významem podstatně přesahuje jeho vlastní zájmy, Ústavní soud udává, že toto ustanovení se nedotýká běhu lhůty podle § 72 odst. 2 citovaného zákona. Je třeba ho vykládat pouze ve vztahu k § 75 odst. 1 cit. zákona tak, že umožňuje Ústavnímu soudu přijmout ústavní stížnost i tehdy, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje. Nedovoluje tedy prominout ani prodloužit lhůtu, jejíž běh a délku upravuje kogentní ustanovení § 72 odst. 2 cit. zákona.

Na základě uvedených skutečností proto Ústavní soud postupoval podle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný po lhůtě, stanovené tímto zákonem.P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 116/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies