I. ÚS 366/01

02. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů V. M., a Z. S., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 3. 2001, sp. zn. 30 Ca 257/99, t a k t o:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelé ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 15. 6. 2001 brojí proti výše uvedenému usnesení Krajského soudu v Plzni. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ust. § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Stěžovatelé nebyli zastoupeni advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 12. 7. 2001 byl stěžovatelé vyzváni k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovatelům doručena shodně dne 16. 7. 2001. Na základě žádosti stěžovatelů, aby Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti bez zastoupení advokátem, odůvodněné tím, že stěžovatelé nemají finanční prostředky na úhradu odměny advokáta (doručené Ústavnímu soudu dne 26. 7. 2001), byla stěžovatelům opětovnou výzvou ze dne 27. 8. 2001 (doručení vykázáno shodně 28. 8. 2001) poskytnuta dodatečná lhůta k odstranění vad návrhu s řádným poučením o tom, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud Ústavní soud neobdrží do 30 dnů od doručení opětovné výzvy podání, kterým budou vady návrhu odstraněny. Stěžovatelé byli současně upozorněni, že jim může být podle zákona ustanoven k jejich žádosti advokát Českou advokátní komorou za podmínek, které budou odpovídat jejich finančním možnostem.

Stěžovatelé ve stanovené lhůtě vady neodstranili.

Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 2. října 2001JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 366/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies