II. ÚS 527/01

09. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatelky M. F., o návrhu ze dne 24. 8. 2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatelka se návrhem, který Ústavnímu soudu došel dne 29. 8. 2001, domáhala s odkazem na porušení svých základních práv a svobod a Ústavy ČR, aby Ústavní soud vydal rozhodnutí, které zruší blíže neoznačené rozsudky a usnesení okresního soudu, krajského soudu i Nejvyššího soudu, dále uloží M., a. s. povinnost vrátit stěžovatelce 53.224,-- Kč (částku sraženou ze starobního důchodu) s 21,6% úrokem a jednorázově ji odškodnit částkou 540.000,-- Kč, případně měsíční doživotní rentou ve výši 10.000,-- Kč, a rozhodne o vrácení částky 912,-- Kč od OS PT. Dále požádala s odkazem na svůj věk a majetkové poměry o ustanovení advokáta.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ust. § 30, § 34 a § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud přípisem poučil navrhovatelku o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, kterého jí Ústavní soud nemůže ustanovit z moci úřední. Upozornil navrhovatelku i na další vady návrhu, z něhož není patrné, které věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatelka domáhá. Není v něm ani uvedeno, které základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy ČR, byly porušeny. Zároveň Ústavní soud vyzval navrhovatelku k odstranění vad návrhu ve lhůtě do 15 dnů od doručení a upozornil ji na následky, plynoucí z ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Tento přípis Ústavního soudu navrhovatelka obdržela oproti podpisu dne 13. 9. 2001. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranila.
Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, neboť navrhovatelka neodstranila vady podání ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 9. října 2001 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 527/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies