I. ÚS 500/01

09. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci stěžovatele JUDr. B. G., zastoupeného JUDr. V. J., advokátem, o ústavní stížnosti proti sdělení předsedy senátu Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 6. 2001, sp. zn. 30 Ca 418/99,


takto:Návrh ústavní stížnosti se odmítá.Odůvodnění:


Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 19. 7. 2001, které Ústavní soud obdržel dne 15. 8. 2001.

Svým podáním stěžovatel brojí proti shora uvedenému sdělení, ve kterém mu bylo oznámeno, že k jeho dotazu ze dne 11. 6. 2001 na stav řízení o žádosti o prominutí pokuty, uložené mu usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne
8. 1. 1999, sp. zn. 22 Ca 712/98, se mu sděluje, že jeho žádosti o prominutí pořádkové pokuty ze dne 16. 10. 2000, doručené krajskému soudu dne 17. 10. 2000, nebylo vyhověno ze stejných důvodů jako jeho v pořadí první žádosti v téže věci ze dne 2. 12. 1999 a v souladu s ustanoveními § 246c a § 53 odst. 2 o. s. ř. ani v tomto případě nebylo o vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí. Až tento postup uznal z ústavněprávního hlediska za zákonný i Ústavní soud.

Stěžovatel se domnívá, že uvedené sdělení odporuje dobrým mravům a tím i čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Navrhuje, aby Ústavní soud vydal nález, jehož obsahem bude, že se mu promíjí pořádková pokuta, která mu byla uložena usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 1. 1999, sp. zn. 22 Ca 412/98, popřípadě nález, kterým Ústavní soud uloží Krajskému soudu v Plzni, aby rozhodl o prominutí pokuty, kterou advokátovi JUDr. B. G., CSc., uložil Krajský soud v Ostravě svým usnesením sp. zn. 22 Ca 412/98 ze dne 8. 1. 1999. Věc je nyní vedena u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 30 Ca 418/99.

Ústavní soud přezkoumal návrh stěžovatele, včetně napadeného sdělení Krajského soudu v Plzni, a dospěl k závěru, že se z pohledu návrhu stěžovatele na prominutí pořádkové pokuty Ústavním soudem, případně uložení povinnosti Krajskému soudu v Plzni, jedná o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný. Ústavní soud musí respektovat princip dělby moci, na němž je ústavní systém České republiky založen a nemůže proto zasahovat do činnosti obecných soudů, od jejichž soustavy je důsledně oddělen. Ústavní soud má zejména kasační pravomoci - má právo pouze vyhovět návrhu a tím napadené rozhodnutí zrušit nebo návrh zamítnout, ale není oprávněn na sebe atrahovat pravomoci obecných soudů.

Ze shora uvedených důvodů bylo proto nutno návrh stěžovatele podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením odmítnout.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 9. října 2001
JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 500/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies