IV. ÚS 538/01

11. 10. 2001, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 538/01


Ústavní soud rozhodl dne 11. října 2001 ve věci ústavní stížnosti H.Š., zastoupené JUDr. V.B., proti rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů ČR ze dne 13. 3. 2001, čj. 24930/00-120, a ze dne 3. 7. 2001, čj. 22944/01-RK, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatele nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. V projednávané věci jsou ústavní stížností napadena rozhodnutí shora uvedeného správního orgánu, přičemž nejde o případ, kdy by soudní přezkum těchto rozhodnutí byl vzhledem k ustanovení § 248 o. s. ř. vyloučen. Stěžovatelka ostatně sama připouští, že ústavní stížnost podává z opatrnosti souběžně se správní žalobou, neboť má obavy z možné aplikace ustanovaní § 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř. Podle tohoto ustanovení totiž soudy nepřezkoumávají rozhodnutí správních orgánů předběžné, procesní nebo pořádkové povahy, včetně rozhodnutí o pořádkových pokutách. Ústavní stížností napadená rozhodnutí správního orgánu mají však evidentně povahu rozhodnutí ve věci samé. Ostatně i ústavní stížností nenapadenému rozhodnutí stavebního úřadu obce A. z 19. 5. 1998 by stěží bylo možno přisuzovat povahu rozhodnutí, z již konstatovaných důvodů vyňatému z možnosti soudního přezkumu, když jím bylo rozhodnuto o zřízení věcného břemene k předmětnému pozemku a také o výši náhrady.

Ústavní soud proto z uvedených důvodů ústavní stížnost pro její nepřípustnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítl.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.


V Brně dne 11. října 2001
JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. IV. ÚS 538/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies